Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja:

Od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00: składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

 1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
  • warszawska publiczna szkoła podstawowa – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL, następnie kod, który otrzymasz w swojej szkole podstawowej. Uzupełnij brakujące dane i załóż konto w systemie.
  • szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL. Uzupełnij wszystkie dane i załóż konto w systemie.
 2. Wypełnij wniosek w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi
  m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
 3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
 • osobiście: wniosek wraz z innymi dokumentami, które potwierdzają, że spełniasz wymagane kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na przykład: oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub

 • poprzez system.

Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 

Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej   na liście preferencji.

Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

 Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.

Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.

 Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji.

Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

 Od 31 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów

 • sportowych,
 • mistrzostwa sportowego,
 • przygotowania wojskowego.

Terminy prób sprawności fizycznej znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.
Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.

Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 15 maja do 22 lipca: skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Do 28 czerwca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

Możesz do niego przystąpić, jeśli:

 • złożyłeś wniosek do 29 maja i wskazałeś w nim oddział: dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, wstępny lub taki, do którego wymagane są szczególne, indywidualne predyspozycje

oraz

 • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Do 2 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole,            gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej:

 • niepublicznej,
 • artystycznej,
 • spoza Warszawy

samodzielnie wprowadź do systemu:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

21 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

Po zalogowaniu się do systemu możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.

Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty składasz osobiście. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół
i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

 1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
 2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
 3. ponownie złóż wniosek w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

19 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

Od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Złóż w tej szkole oryginał:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 [!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 24 lipca do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

 25 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie.

 Rekrutacja uzupełniająca

[!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem.

Od 29 lipca do 31 lipca do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku w systemie. Składasz go bezpośrednio
w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie). Wniosek składasz osobiście dołączając do niego dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 1 sierpnia do 2 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Do 5 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.

8 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

Od 8 sierpnia do 12 sierpnia do godz. 12:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 sierpnia do godz. 15:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

 Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.(otwiera się w nowej karcie)

 

Skip to content