Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Technik mechanik lotniczy

Charakterystyka zawodu technik mechanik lotniczy

Technik mechanik lotniczy może pracować przede wszystkim w organizacjach obsługi technicznej liniowej i bazowej, zakładach remontowych komponentów statków powietrznych (np. silników, APU, podwozi), organizacjach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego, organizacjach
zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, w służbach technicznych lotnictwa wojskowego, lotnictwa państwowego oraz innych organizacjach lotnictwa cywilnego (np. ULC). Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą samodzielnością, odpowiedzialnością i nierzadko ograniczeniami czasowymi związanymi z operacjami lotniczymi. Technik mechanik lotniczy ze względu na specyfikę branży pracuje w różnych systemach organizacji pracy (system zmianowy, delegacje). Z powodu konieczności usunięcia nagłej usterki statku powietrznego (AOG) może zaistnieć potrzeba pracy w nadgodzinach lub delegacji do różnych miejsc na świecie, w których doszło do usterki statku powietrznego (różne strefy klimatyczne
i czasowe, rozłąka z rodziną). Technik mechanik lotniczy pracuje zarówno w pomieszczeniach zamkniętych – hangarach, warsztatach, biurach, halach produkcyjnych, ale także na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, upał). Technik mechanik lotniczy jest narażony
na prace w dużym natężeniu hałasu, często na dużych wysokościach, co wymaga dodatkowych uprawnień UDT w zakresie wykorzystywanego sprzętu. Wykonywane przez niego czynności, w dużej ich mierze, odbywają się w pozycjach wymuszonych a niejednokrotnie uciążliwych i długotrwałych, a procesy obsługowe wymagają wykorzystania różnych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego substancji chemicznych. Zawód ten w większości wypadków, ze względu na lokalizacje wykonywanych obowiązków służbowych, głównie na płycie lotniska lub w hangarach do niej przylegających, wymaga dopuszczenia do strefy zastrzeżonej lotniska, co wiąże się z koniecznością wydania odpowiednich
uprawnień przepustkowych, poprzedzonych szkoleniami ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego oraz „sprawdzeniem przeszłości” pod kątem niekaralności przez Straż Graniczną.
Podstawowe zadania zawodowe jakie należą do osoby pracującej na stanowisku technika mechanika lotniczego to:

 • wykonywanie obsługi bazowej statków powietrznych;
 • wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych;
 • wykonywanie obsługi warsztatowej komponentów statków powietrznych.

Powyższe zadania można rozbić na szczegółowe procesy obsługowe, które będą obejmować:

 • przygotowanie procesu obsługi tj. analiza zlecenia obsługi
 • zaplanowanie procesu obsługi tj. kolejności prac, dostępności narzędzi, materiałów, personelu o odpowiednich kwalifikacjach
 • wykonywanie przeglądów liniowych, przedlotowych, czynności handlingowych
 • wykonywanie demontaży i montaży różnych elementów struktur i komponentów systemów statku powietrznego
 • wykonywanie oceny technicznej elementów konstrukcji i systemów statku powietrznego tj. sprawdzeń wizualnych, inspekcji ogólnych, szczegółowych i specjalnych
 • wykonywanie czynności konserwacyjnych i renowacyjnych tj. czyszczenia, smarowania, uzupełniania płynów i gazów eksploatacyjnych
 •  wykonywanie pomiarów uszkodzeń, projektowanie i realizacja napraw struktur metalowych i kompozytowych
 • wykonywanie testów operacyjnych i funkcjonalnych różnych systemów statku powietrznego
 • diagnozowanie usterek wyposażenia statku powietrznego
 • wykonywanie modyfikacji struktur i systemów statku powietrznego
 • przygotowanie i wypełnianie dokumentacji obsługowej, poświadczanie obsługi.

W zawodzie tym wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego ze względu na fakt, że dokumentacja techniczna i procedury w większości wypadków przygotowywane są w tym języku.
Ponadto w zawodzie tym wymagane jest również systematyczne doszkalanie się realizowane poprzez okresowe szkolenia w różnych aspektach w zakresie bezpieczeństwa, czynnika ludzkiego oraz prawa lotniczego, które podlegają ciągłym zmianom. Jednocześnie osoba pracująca jako technik mechanik lotniczy ma możliwość ciągłego rozwoju zawodowego , intelektualnego, doskonali wiedzę techniczną (nowe procedury obsługowe, modyfikacje) oraz znajomość języka obcego.
Osoba wykonująca zawód technika mechanika lotniczego musi charakteryzować się również wieloma kompetencjami społecznymi, z których najważniejszymi są:

 

 • samodyscyplina
 • samodzielność
 • decyzyjność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność przewidywania skutków swoich działań
 • kreatywność
 • spostrzegawczość
 • dokładność i precyzja w działaniu
 • umiejętności motywacyjne
 • asertywność
 • opanowanie i cierpliwość
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność współpracy w grupie oraz pracy samodzielne
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w szybkim tempie
 
Technik mechanik – przeciwwskazania zdrowotne
 • brak koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • brak wyobraźni przestrzennej
 • lęk przed pracą w zamkniętych pomieszczeniach (klaustrofobia)
 • wady wzroku niedające się skorygować
 • wady serca
 • alergie
 • brak kondycji (sprawności fizycznej)
 • lęk przed wysokością (akrofobia)
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • niedosłuch
 • zaburzenia równowagi
 • dysleksja
 • uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Pomimo wymienionych wyżej czynników, Rozporządzenie (UE) 1321/2014 zarówno w części Part-66 jak i Part-147 nie wymaga sprawdzania stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego należy jednak z dokładnością przeanalizować stan zdrowia kandydata do szkoły tak aby po skończonej nauce mógł on bez przeszkód pracować w wyuczonym zawodzie.

Na koniec należy również podkreślić, że praca w zawodzie technika mechanika lotniczego wiąże się na co dzień z koniecznością podejmowania decyzji mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych, ale również na koszty obsługi oraz koszty działania operatorów lotniczych, które wynikają z dostępności statków powietrznych do wykonywania operacji lotniczych i satysfakcji pasażerów (niezawodność, punktualność).

Skip to content