Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Technik awionik

Charakterystyka zawodu technik awionik

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku, zawód technika awionika bazuje na podstawie programowej numer 315316. Dla tego zawodu przypisana jest kwalifikacja TLO.01. – „Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych”.

Technik awionik może pracować w zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego bezpośrednio podczas produkcji lub serwisach napraw komponentów, przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych, przy opracowywaniu dokumentacji obsługi i napraw oraz służbach planistycznych i zaopatrzeniowych, a także w służbach technicznych lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego. Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą samodzielnością i odpowiedzialnością. Technik awionik ze względu na specyfikę branży pracuje w różnych systemach organizacji pracy. Z powodu konieczności usunięcia awarii może zaistnieć potrzeba pracy w nadgodzinach. Technik awionik najczęściej pracuje w pomieszczeniach zamkniętych – hangarach, biurach, laboratoriach konstrukcyjnych, ale także na wolnym powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych. Technik awionik jest narażony na pracę w dużym natężeniu hałasu, na dużych wysokościach. Wykonywane przez niego czynności, w dużej ich mierze, odbywają się w pozycjach wymuszonych a niejednokrotnie uciążliwych i długotrwałych.

Podstawowe zadania zawodowe jakie należą do osoby będącej na stanowisku technik awionik to:

  • wykonywanie obsługi hangarowej oraz liniowej wyposażania awionicznego,
  • wykonywanie oceny technicznej statków powietrznych podczas obsługi liniowej i bazowej oraz wykonywanie napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
  • wykonywanie prac pomiarowych, instalacyjno-montażowych, konserwacyjno-naprawczych i renowacyjnych samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej,
  • wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń radionawigacji, radiołączności, instalacji grzewczych i oświetleniowych,
  • diagnozowanie stanu technicznego urządzeń elektrycznych oraz awionicznych i ich kwalifikacja w razie potrzeby naprawy,
  • naprawa elementów i urządzeń elektrycznych i awionicznych
  • wykonywanie modyfikacji elektrycznych na podstawie specjalistycznej dokumentacji obsługowej,
  • zamawianie i rozliczanie materiałów i części zamiennych,
  • prowadzenie dokumentacji obsługowej statków

Technik awionik to zawód nietuzinkowy, o charakterze wysoce specjalistycznym, posiadający ogromne poszanowanie na rynku pracy a jednocześnie obarczony jest dużą odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na charakter zawodu wymagane jest systematyczne doszkalanie się poprzez okresowe szkolenia w różnych aspektach w zakresie lotnictwa, czynnika ludzkiego oraz prawa
Osoba ubiegająca się o to stanowisko ma możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, intelektualnego, doskonali wiedzę techniczną oraz znajomość języka obcego.

Technik awionik – przeciwwskazania zdrowotne

Poza ogólnymi kompetencjami jakie powinien posiadać przyszły technik awionik należy też nadmienić, iż do wstąpienia na ścieżkę kariery w zawodzie TA występują również bardzo istotne przeciwwskazania. Ze względu na różnorodność kolorów przewodów instalacji elektrycznych oraz barw wyświetlanych komunikatów nie dopuszcza się wady wzroku niedającej się skorygować w skład których wchodzi brak widzenia obuocznego oraz zaburzenia widzenia barw. Z uwagi na konieczność pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych i ciasnych kandydat na stanowisko TA musi być pozbawiony lęku wysokości, przestrzeni czy klaustrofobii. Ponadto do listy w/w przeciwwskazań zaliczamy również: brak koordynacji wzrokowo-słuchowej, niedosłuch, omdlenia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, brak pełnej sprawności układu kostno-stawowego, mięśniowego, ruchu, krążenia, oddechowego i nerwowego a także cukrzyca, reumatyzm oraz zaburzenia zmysłu dotyku. Powyższe nie są obecnie monitorowane wymogiem wykonywania badań lekarski (na poziomie państwowym), w związku z tym znacząco wzrasta rola edukacyjna, aby przyszli TA mieli świadomość zagrożeń i mogli reagować adekwatnie do sytuacji.

Skip to content