Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku o nazwie https://narwik.edu.pl. Data publikacji strony internetowej 15 stycznia 2017 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji 18 grudnia 2023 r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Deklaracje sporządzono dnia 05.03.2021 r.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • wysoki kontrast
 • powiększenie i pomniejszenie czcionki
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślenie linków
 • skala szarości
 • zmniejszenie i zwiększenie wielkości tekstu
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat.zsbn@eduwarszawa.pl Kontaktować można się również telefonicznie pod numerem tel.22 846-00-48. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i sposób dojazdu

Budynek Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa Dojście piesze jest od ulicy Hynka, Tapicerskiej i Słowiczej. Na najbliższych skrzyżowaniach al. Krakowskiej z ul. Hynka gdzie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną, z sygnalizacją dźwiękową.

Pociągiem Najbliższa stacja PKP Warszawa- Rakowiec, znajduje się w odległości 1,3 km oraz Warszawa Włochy w odległości 4,5 km

Autobusem Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z Łopuszańską i Hynka:

 • Hynka 06 (kierunek Włochy, Bemowo: 189,401,504)
 • Hynka 05 (Kierunek Służewiec: 141,189,401)
 • Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141,328)
 • Hynka 01 (kierunek Ochota)

Tramwajem Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Hynka:

 • Hynka 03(kierunek Ochota: 7,9,15)
 • Hynka 04(kierunek Okęcie: 7,9,15)

Brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością wokół budynku. Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informację dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informację na stronie www.wtp.waw.pl.

Wejście do budynku

Główne wejście do szkoły znajduje się w centralnej części od strony ul. Gładkiej. Wejście na teren szkoły jest furtką  (szerokość przejścia poniżej 90 cm, brak progów). Dzwonek jest na wysokości 105cm . Jest brama wjazdowa, ale jest zamknięta (wjeżdżają tylko pracownicy szkoły). Do szkoły prowadzą pojedyncze  drzwi, w których znajduje się próg (około 2 m przed nimi jest znaczne podwyższenie chodnika). Po wejściu do szkoły znajduje się klatka schodowa prowadząca na parter oraz do szatni. Na parter szkoły prowadzą podwójne drzwi, przed którymi są schody. Budynek posiada trzy klatki schodowe z możliwością wejścia na różne kondygnacje. Brak wind. Na każdym piętrze są toalety, lecz nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się wszystkimi klatkami schodowymi.

Skip to content