1. Szczególna forma prawna: powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
  2. Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację
  3. Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st. Warszawy
  4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie
  5. Teren Szkoły: własność Skarbu Państwa
  6. Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st. Warszawy
  7. Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący