Ogłoszenia i komunikaty

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW NARWIKU W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPRZĄTACZKI

Miejsce pracy: Warszawa (siedziba ZSBN).

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: co najmniej podstawowe;

2.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz stosowania mechanicznych urządzeń czyszczących i środków chemicznych.

3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

4. Dyspozycyjność,

5. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

6. dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

1. utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

2. zamiatanie, mycie podłóg,

3. odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,

4. mycie lamp, drzwi,

5. mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,

6. mycie okien i ram,

7. wynoszenie śmieci.

III. Warunki pracy i płacy:

1.Rodzaj umowy – umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia,

2.Wymiar czasu pracy – pełny etat.

3.Miejsce pracy – siedziba szkoły.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku Regulaminem wynagradzania.

IV. Wymagane dokumenty:

1. podanie o pracę,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2019 roku do godz. 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczki”, lub drogą elektroniczną na adres: szkola@narwik.edu.pl

Made with ❤ by T9L Developers